Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

RS 550

Ontvettingsreiniger, ook voor non-ferrometalen

Item nummer: 1.10180.x

Beschrijving

Ontvettingsreiniger, ook voor non-ferrometalen

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder bestaande contactlenzen indien mogelijk. Ga door met spoelen.
Indien huidirritatie optreedt: een arts raadplegen/arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Extra informatie

pakket grootte

afhankelijk van beschikbaarheid

Categories: Tags: , , , SKU: 1.10180.x