Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

NEUTRALISER S

Voor het neutraliseren van het spoel- en vuilwater dat vrijkomt bij het gebruik van alkalische producten.

Item nummer: 1.23800.x

Beschrijving

Productcertificeringen:

koosjer gecertificeerd
halal gecertificeerd

Voor het neutraliseren van het spoel- en vuilwater dat vrijkomt bij het gebruik van alkalische producten.

Additief voor gebruik bij het reinigen van drinkwatersystemen. Door toevoeging van de vloeistof wordt het spoel- en vuilwater geneutraliseerd en kan het dus zonder aarzelen via het riool afgevoerd worden.

• makkelijk te gebruiken
• Bescherming tegen mogelijke corrosie

Containermaten afhankelijk van beschikbaarheid.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
BIJ blootstelling of bezorgdheid: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Merk op:

Buiten het bereik van kinderen houden.
• Bewaar schoonmaakmiddelen buiten het bereik van kinderen.
• Bewaar reinigingsmiddelen niet in de buurt van drankflessen vanwege het gevaar voor verwarring.
• Vul nooit reinigingsmiddelen in drankflessen. De schoonmaakmiddelen kunnen worden aangezien voor voedsel en dus dronken zijn.

Voordat u een bestelling plaatst, is het noodzakelijk om klantgegevens te verzamelen. Schrijf je dan nu in!

Categories: Tags: SKU: 1.23800.x