Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

Harsoplosmiddel 4.0

Verzachten van alle gereedschap en machines voor houtbewerking, zoals frezen, cirkel-, lint- en bandzagen, zaagbladen en zaagkettingen.

Item nummer: 5.34185.1

Beschrijving

Verzachten van alle gereedschap en machines voor houtbewerking, zoals frezen, cirkel-, lint- en bandzagen, zaagbladen en zaagkettingen.

Harsen, olieafzettingen, vuil, lijm, lignine en lichte roestafzettingen worden binnen korte tijd opgelost. Zacht reinigen van gereedschap en machines.

– sterk effect
– Geurloos en onbrandbaar

Sollicitatie:

Spuit de gebruiksklare oplossing rechtstreeks op de probleemzones. Laat een contacttijd van ca. 30 minuten aanhouden. Na het losmaken van de hars en andere afzettingen, gereedschap met water afspoelen, indien nodig borstelen; na het drogen, licht oliën.

Opmerking over de toepassing: Voor andere materiaaloppervlakken, test de materiaalverdraagzaamheid op een onopvallende plaats.

Containermaten afhankelijk van beschikbaarheid.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water afspoelen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder bestaande contactlenzen indien mogelijk. Ga door met spoelen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te dragen.

Merk op:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht worden genomen.

• Bewaar schoonmaakmiddelen buiten het bereik van kinderen.
• Bewaar reinigingsmiddelen niet in de buurt van drankflessen vanwege het gevaar voor verwarring.
• Vul nooit reinigingsmiddelen in drankflessen. De schoonmaakmiddelen kunnen worden aangezien voor voedsel en dus dronken zijn.

Verpakkingseenheid (PU) / verpakkingseenheid: 1 l sprayflacon
Netto prijzen op aanvraag

Categories: Tags: , , , SKU: 5.34185.1