Ilustrace se mohou lišit
od originálu.

550 Rs

Odmašťovací čistič i na neželezné kovy

Číslo položky: 1.10180.x

Popis

Odmašťovací čistič i na neželezné kovy

Značení:

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Způsobuje podráždění kůže.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní instrukce:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
V případě přetrvávajícího podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ lékařskou pomoc.

Další informace

velikost balení

v závislosti na dostupnosti

Categories: Tags: , , , SKU: 1.10180.x