Ilustrace se mohou lišit
od originálu.

RS

Inhibitor rzi, také jako přísada do vodných čističů

Číslo položky: 1.17300.x

Popis

Inhibitor rzi pro dočasné skladování ve výrobě, konečné skladování nebo expedici

  • vodou ředitelný, vysoce koncentrovaný antikorozní prostředek bez minerálních olejů
  • bez zápachu a nehořlavé
  • nabízí levnou alternativu k antikorozním kapalinám obsahujícím minerální olej a rozpouštědla
  • po odpaření zanechává suchý povrch bez viditelného filmu
  • 1 až 4 % lze také přidat ke všem vodným čisticím prostředkům pro prodloužení ochrany proti korozi, aniž by se snížila jejich účinnost

Značení:

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Způsobuje podráždění kůže.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní instrukce:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
V případě přetrvávajícího podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ lékařskou pomoc.

Další informace

velikost balení

v závislosti na dostupnosti