Ilustrace se mohou lišit
od originálu.

Nádrž čerstvá

Čištění speciálních přípravků na kontaminované vodní nádrže

Číslo položky: 1.35350.2

23,69  zzgl. MwSt.

Popis

Popis:

Čištění speciálních přípravků na kontaminované vodní nádrže. Rychle a snadno zajistí hygienicky nezávadnou nádrž.

2 kg Čerstvé nádrže vystačí na min 750 l vody nebo 5 ošetření 150 l nádrže.

Značení:

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Způsobuje vážné poškození očí.
Zdraví škodlivý při požití.
Bezpečnostní instrukce:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě zavolejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM nebo lékaře
V PŘÍPADĚ POŽITÍ: V případě malátnosti volejte toxikologické informační centrum / lékaře.

Oznámení:

Balení produktu se může lišit od vyobrazení.

Další informace

Hmotnost 2 kg