Ilustrace se mohou lišit
od originálu.

HYDRO2DES (A)

HYDRO2DES se používá k prvotní dezinfekci nově položených potrubí nebo k dezinfekci potrubí, které je již v provozu, čímž je zajištěna požadovaná sterilita.

Číslo položky: 1.20161.10

Popis

Složka ((A)) pro 2složkový produkt HYDRO2DES (položka č. 1.20160.20) s aktivním kyslíkem pro dezinfekci systémů pitné vody z nerezové oceli pro potrubí

HYDRO2DES se používá k prvotní dezinfekci nově položených potrubí nebo k dezinfekci potrubí, které je již v provozu, čímž je zajištěna požadovaná sterilita.

HYDRO2DES se mezinárodně osvědčil v sektoru pitné vody. Oproti chlorovým přípravkům se HYDRO2DES vyznačuje bezpečným účinkem a bez zápachu. Neobsahuje kyselinu chlorovodíkovou, žádné chloridy, žádné kationtové detergenty a žádné těžké kovy (stříbro).

Aplikace:

HYDRO2DES (A) je složka ((A)) pro 2složkový produkt HYDRO2DES (obj. č. 1.20160.20, 20 kg kanystr 2×10 kg). Skládá se z HYDRO2DES (A) a složky 2 v poměru 1:1, která se míchá bezprostředně před zpracováním. Tato směs se následně naředí na požadovanou aplikační koncentraci.

Materiály a látky:

HYDRO2DES se používá na následující materiály a materiály:

• Nerezová ocel
• Ocel
• Ocel potažená epoxidovou pryskyřicí
• Ocel potažená pryží
• PVC, PVC-U, PVC-C
• PE-HD, PE-X, PP-H, PP-R, PB
• Epoxidový pryskyřičný beton, minerální nátěry, pozinkovanou ocel ošetřete pouze po předchozí konzultaci s námi, protože zde může docházet ke zvýšenému napadení povrchu až po úplné odstranění zinku

Značení:

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje vážné podráždění kůže a vážné poškození očí.
Bezpečnostní instrukce:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou/sprchou.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Oznámení:

Biocidní přípravky CARELA® obsahují pouze biocidní aktivní složky podle seznamu podle článku 95 (ECHA).
Používejte biocidní přípravky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

Další informace

Hmotnost 10 kg