Ilustrace se mohou lišit
od originálu.

HYDRO zelená energie

Nově vyvinutý vysoce účinný hygienický čistič pro systémy pitné vody s nerezovým obložením

Číslo položky: 1.21500.32

Popis

nově vyvinutý, vysoce účinný hygienický čistič pro systémy pitné vody s nerezovým obložením

HYDRO greenPOWER (set) je vysoce účinný kvalitní čistič, který rychle a spolehlivě vyčistí systémy pitné vody s nerezovým obložením v jediném pracovním kroku.

Aplikace:

Dvousložkový produkt se vždy používá ve směšovacím poměru 20:2, to znamená, že do každého 20l kanystru HYDRO (č.v. 6.21500.20) se přidají 2 kg greenPOWER (č.v. 1.23102.2). ) těsně před použitím. Připravený roztok je nutné ihned zpracovat, aby měl enormní účinek tam, kde je potřeba. Protože se uvolňuje kyslík, neskladujte v uzavřených nádobách. HYDRO greenPOWER se přednostně nanáší velkoryse na povrchy nízkotlakým rozprašovačem při tlaku cca 1 bar. Po rozpuštění usazenin nebo po max. Po 20 minutách působení omyjte velkým množstvím vody. Nepřinášejte HYDRO greenPOWER společně s chlórem nebo přípravky obsahujícími chlór (vývoj plynného chlóru).

Značení:

HYDRO

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje vážné podráždění kůže a vážné poškození očí.
Bezpečnostní instrukce:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou/sprchou.
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S OČIMA: Na několik minut jemně
Opláchněte vodu. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

zelená energie

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Způsobuje vážné poškození očí.
Zdraví škodlivý při požití.
Bezpečnostní instrukce:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Oznámení:

Při manipulaci s chemikáliemi je třeba dodržovat obvyklá preventivní opatření. Další informace naleznete v pracovních pokynech. Bez záruky z důvodu všestrannosti použití.

Další informace vám rádi poskytnou naši odborní poradci na telefonu +49 7623 72240.

Balící jednotka (VE) / velikost nádoby: sada: 1 x kanystr 20 l plus 1 x kanystr 2 kg

Balení produktu se může lišit od vyobrazení.

Používejte biocidní přípravky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.