Ilustrace se mohou lišit
od originálu.

COMBI zelená POWER

Nově vyvinutý, vysoce účinný hygienický čistič pro systémy pitné vody s citlivými povrchy

Číslo položky: 1.21600.32

Popis

nově vyvinutý vysoce účinný hygienický čistič, chrání povrchy

Popis:

KOMBI greenPOWER (set) je jemný kvalitní čistič téměř bez zápachu, který vyčistí systémy pitné vody v jediném kroku, spolehlivě a rychle, efektivně a bez jakékoli námahy.
KOMBI greenPOWER rozpouští usazeniny železa, manganu a vápna, které se vyskytují v systémech pitné vody, a čistí všechny nečistoty typické pro pitnou vodu. KOMBI greenPOWER se osvědčil se všemi běžnými obklady nebo nátěry, jako je chlorkaučuk, epoxidová pryskyřice, PVC, obklady, nátěry, omítka, beton, ocel a nerez. Pro materiály pojené cementem a další povrchy citlivé na kyseliny, jako jsou nátěry VANDEX, postačí pro účinné ošetření ředění 1:5.

Aplikace:

2složkový produkt se vždy používá v poměru míchání 20:2, to znamená, že do každé 20l plechovky KOMBI (č.v. 6.21600.20) se přidají 2 kg greenPOWER (č.v. 1.23202.2). ) těsně před použitím. Připravený roztok musí být okamžitě použit. Protože se uvolňuje kyslík, neskladujte v uzavřených nádobách. KOMBI greenPOWER se přednostně nanáší ve velkém množství na předem smáčené povrchy pomocí nízkotlakého rozprašovače (viz přístroje CARELA®) při tlaku cca 1 bar. Po rozpuštění usazenin nebo po max. Po 20 minutách působení omyjte velkým množstvím vody. Nenoste KOMBI greenPOWER společně s chlórem nebo přípravky obsahujícími chlór (vývoj plynného chlóru).

Značení:

COMBI

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje podráždění kůže.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní instrukce:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Uchovávejte pouze v původní nádobě.

zelená energie

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Způsobuje vážné poškození očí.
Zdraví škodlivý při požití.
Bezpečnostní instrukce:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Oznámení:

Při manipulaci s chemikáliemi je třeba dodržovat obvyklá preventivní opatření. Další informace naleznete v pracovních pokynech. Bez záruky z důvodu všestrannosti použití.

Používejte biocidní přípravky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

Další informace vám rádi poskytnou naši odborní poradci na telefonu +49 7623 72240.

Jednotka balení (PU)/velikost balení: sada: 1x kanystr 20 l plus 1x láhev 2 kg

Balení produktu se může lišit od vyobrazení.