Ilustrace se mohou lišit
od originálu.

čistič jachet

Speciálně pro polyester

Číslo položky: 5.51215.2

28,63  zzgl. MwSt.

Popis

Popis:

Speciálně pro polyester. Automaticky a šetrně odstraňuje odolné nečistoty, vodní kámen, dehet, olej, rez, řasy, šedý a žlutý zákal. Gelcoat se opět leskne v požadovaném lesku. Roztok připravený k použití nepotřebuje vodu.

Značení:

nebezpečí
Upozornění na nebezpečí:
Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje podráždění kůže.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní instrukce:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Oznámení:

Balení produktu se může lišit od vyobrazení.

Další informace

Hmotnost 2 kg